Wentylatory ATEX – charakterystyka

Na rynku wentylatorów przemysłowych można wybierać spośród wielu modeli i typów urządzeń. Do specjalnych zastosowań wymagane są często właściwości czy rozwiązania, które przystosowują dane urządzenia do pracy w specyficznych warunkach. Takim specyficznym warunkiem może być strefa zagrożenia wybuchem, miejsca gdzie pojawiają się gazy i pyły wybuchowe. Użytkowanie w takich miejscach standardowych urządzeń groziłoby wybuchami, dlatego wymagane jest tutaj stosowanie rozwiązania dedykowanego.

Typy wentylatorów przeciwwybuchowych

Wersje przeciwwybuchowe wentylatorów bazują na ich standardowych modelach. Dlatego możliwe jest wykonanie przeciwwybuchowego wentylatora EX/ATEX w wersji promieniowej, osiowej, dachowej, kanałowej. Dla uzyskania wyższej wytrzymałości możliwe jest wykonanie takiego wentylatora ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej. Materiał wykonania powinien być dostosowany do warunków i środowiska w jakim będzie pracował wentylator. Właściwe dopasowanie wentylatora będzie miało zdecydowany wpływ na to jak długo będzie użytkowany bezawaryjnie. Natomiast nie jest dopuszczalne używanie wentylatorów standardowych w strefach gazowych, pyłowych i strefach zagrożenia wybuchem. W tym przypadku istnieje wymóg stosowania wentylatorów do tego przystosowanych z oznaczeniem EX zgodnych z unijną dyrektywą, która reguluje zagadnienia związane z użytkowaniem produktów stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem.

Oznakowanie urządzeń w tym wentylatorów przeciwwybuchowych

Każde urządzenie i każdy system ochronny muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały, obejmujący następujące minimum danych:

  • nazwisko lub nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta,
  • oznakowanie CE (zob. załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 765/2008),
  • oznaczenie serii lub typu,
  • numer partii lub serii, jeżeli występuje,
  • rok produkcji, 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/329
  • oznakowanie specjalne zabezpieczenia przeciwwybuchowego „EX”, a za nim symbol grupy urządzeń i kategorii,
  • w przypadku urządzeń grupy II literę „G” (dotyczącą atmosfery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary lub mgły), lub
  • literę „D” (dotyczącą atmosfery wybuchowej spowodowanej przez pyły).

Dlatego chcąc wybrać wentylator celem montażu w miejscu objętym strefą wybuchową należy wybrać model posiadający specjalne oznaczenie.

Budowa wentylatorów EX

Istotnym elementem jest także silnik, który musi być przystosowany do środowiska. Musi on posiadać odpowiedni stopień ochrony jak np. IP55 lub IP65. Więcej o specyfice wentylatorów EX dowiesz się stąd.